Tag Archive: Sex Therapy

เซ็กซ์

Sex Therapy รักษาสุขภาพและความสัมพันธ์ด้วยการเล่าเรื่อง ‘เซ็กซ์’

February 17, 2019 9:00 am Published by

เพราะ ‘เซ็กซ์’ คือส่วนหนึ่งของชีวิตรัก จังหวะที่สอดประสานอย่างลงตัวย่อมส่งผลต่อสุขภาพกายและสุขภาพจิต ทำอย่างไรให้สุขจนถึงฝั่ง Sex Therapy มีคำตอบ