Tag Archive: Puppies Cry

สุนัข

Puppies Cry สุนัขก็เจ็บได้ ร้องไห้เป็น!

November 5, 2018 4:40 pm Published by

รู้ไหมว่าเจ้าสุนัข...สัตว์เลี้ยงสี่ขาของคุณก็ร้องไห้เป็นเหมือนกัน แต่จะร้องไห้แบบไหนและเจ้าของสุนัขจะทำอย่างไรเมื่อเจ้าเพื่อนคู่ใจร้องไห้?