Tag Archive: LGBT

LGBT

Happy Family ครอบครัว LGBT ก็มีความสุขได้

September 18, 2018 8:00 am Published by

ในปัจจุบันสังคมโลกได้มีการยอมรับเพศทางเลือกมากขึ้น ทั้งในไทยและนานาประเทศ ทำให้เกิดครอบครัว LGBT ขึ้นมากมาย ซึ่งไม่ได้ผิดแผกไปจากครอบครัวชายหญิงแต่อย่างใด