Tag Archive: ไฟแช็ก

ซิปโป้

‘Zippo’ ตำนานไฟแช็กที่เกิดขึ้นจากแรงบันดาลใจในงานเลี้ยง

August 21, 2018 8:00 am Published by

ไฟแช็กที่ผลิตขึ้นมาจากแรงบันดาลใจ ที่อยากจะให้เป็นไฟแช็กที่ดีที่สุด จนเวลาล่วงเลยมาเกือบ 100 ปี ซิปโป้ก็ยังคงความเป็นเอกลักษณ์และเป็นตำนานในใจของใครหลายๆคน