Tag Archive: ออกกำลังกายมากเกินไป

ออกกำลังกายมากเกินไป

Over Exercising 5 สัญญาณร้ายที่เตือนว่าคุณ ‘ออกกำลังกายมากเกินไป’

April 3, 2019 2:32 pm Published by

การออกกำลังกายนั้นเป็นสิ่งที่ดี แต่เมื่อใดที่คุณ ‘ออกกำลังกายมากเกินไป’ สิ่งที่ตามมาคือผลกระทบต่อสุขภาพและร่างกาย ทั้งยังส่งผลต่อการใช้ชีวิตประจำวันอีกด้วย