Tag Archive: หมวก

หมวก

‘หมวก’ ความจริงที่มากกว่าแฟชั่น สัญญะของความเหลื่อมล้ำในสังคม

June 14, 2018 8:00 am Published by

พบกับเรื่องราวของ ‘หมวก’ ในมุมมองใหม่ ที่ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของแฟชั่นเท่านั้น แต่กลับเป็นเหมือนวัตถุที่คอยบอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ สัญลักษณ์ของระดับชนชั้น และเป็นส่วนหนึ่งของขนบธรรมเนียมดั้งเดิม