Tag Archive: สมัยกรุงศรีอยุธยา

สมัยกรุงศรีอยุธยา

เดินป่าหาของกิน ‘วิถีคนไทยในสมัยกรุงศรีอยุธยา’

November 19, 2018 8:00 am Published by

สมัยกรุงศรีอยุธยา พ่อค้าทั้งชาวพระนครและต่างชาติ ล้วนมีอิสระเสรีทางการค้าขาย ชาวเมืองส่วนใหญ่จะนิยมมาเดินป่าหาของกินกันทั้งเช้า-เย็น