Tag Archive: มลพิษทางอากาศ

ฝุ่น PM 2.5

ไม่ใช่แค่ระบบหายใจ รู้ไหม? ฝุ่น PM 2.5 ทำอะไรเราได้อีกบ้าง

January 23, 2019 2:08 pm Published by

รู้หรือไม่ว่านอกจากโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ความจริงยังมีอาการผิดปกติในร่างกายรูปแบบอื่นอีกที่มีเจ้า ‘ฝุ่น PM 2.5’ เป็นตัวการ ไปดูกันว่ามีอะไรบ้าง

ปลูกต้นไม้

Natural Therapy ปลูกต้นไม้บำบัด ทางเลือกใหม่เพื่อชีวิต ECO

June 22, 2018 8:00 am Published by

มหานครอย่าง ‘กรุงเทพฯ’ ไม่ได้เป็นเพียงเมืองหลวงและศูนย์กลางเศรษฐกิจเท่านั้น หากแต่ยังเป็นศูนย์รวมของมลพิษทางอากาศ เพราะจำนวนรถยนต์บนท้องถนนที่เพิ่มมากขึ้น ยิ่งเพิ่มปริมาณก๊าซพิษให้ถูกปล่อยออกมาเป็นทวีคูณ ผู้คนจึงหันมานิยม ‘การปลูกต้นไม้บำบัด’ เพราะนอกจากจะช่วยลดมลพิษแล้ว ยังฟื้นฟูสภาพจิตใจของมนุษย์ได้เป็นอย่างดี