Tag Archive: ภาวะซึมเศร้า

ภาวะซึมเศร้า

Teen Depression ‘ภาวะซึมเศร้า’ ในวัยรุ่น เรื่องวุ่นๆ ของคนวัยมันส์

January 6, 2019 9:00 am Published by

ปัญหา ‘ภาวะซึมเศร้า’ ในวัยรุ่นทวีคูณความรุนแรงเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก แล้วอะไรที่จะทำให้พวกเขาข้ามผ่านเรื่องนี้ไป และกลับมามีชีวิตที่ดีได้อีกครั้ง