Tag Archive: ฝุ่นละอองขนาดเล็ก

ฝุ่น PM 2.5

ไม่ใช่แค่ระบบหายใจ รู้ไหม? ฝุ่น PM 2.5 ทำอะไรเราได้อีกบ้าง

January 23, 2019 2:08 pm Published by

รู้หรือไม่ว่านอกจากโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ความจริงยังมีอาการผิดปกติในร่างกายรูปแบบอื่นอีกที่มีเจ้า ‘ฝุ่น PM 2.5’ เป็นตัวการ ไปดูกันว่ามีอะไรบ้าง