Tag Archive: ปลาพระอาทิตย์

Sunfish

‘Sunfish’ หรือ ‘Mola mola’ วงจรชีวิตสุดแปลกของเจ้าปลาพระอาทิตย์

October 6, 2018 8:00 am Published by

ปลาพระอาทิตย์ หรือเรียกว่า Sunfish และ Mola mola เป็นปลาทะเลรูปร่างแปลกที่ไม่ค่อยมีคนรู้จัก มาฟังเรื่องราวสุดแปลกและวงจรชีวิตที่น่าเศร้าของปลาชนิดนี้กันเถอะ