Tag Archive: ประเพณีไทย

ลอยกระทง

‘ลอยกระทง’ ประเพณีเก่าแก่ของไทย ที่ไม่ได้มีแค่ในประเทศไทย

November 20, 2018 8:00 am Published by

วัน ‘ลอยกระทง’ คือประเพณีไทยอันเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่โบราณ แต่รู้ไหมว่าประเพณีลอยกระทงไม่ได้มีแค่ในประเทศไทยเพียงเท่านั้น