Tag Archive: การฆ่าตัวตาย

ฆ่าตัวตาย

เมื่อการฆ่าตัวตาย กลายเป็นทางออก

May 18, 2018 8:00 am Published by

แนวคิดเรื่องการฆ่าตัวตายอย่างชอบธรรมมาแรงมากในปัจจุบัน หลังดร.เดวิด กู๊ดออล ศาสตราจารย์คนดังวัย 104 ปี เดินทางไปฆ่าตัวตายตามความปรารถนาของตัวเองอย่างถูกกฏหมาย ค้านสายตาของกลุ่มคนที่มองเรื่องนี้เป็นสิ่งต้องห้าม แล้วเราควรจะปรับตัวอย่างไร ท่ามกลางความเห็นต่อเรื่องเดียวกันที่แตกต่างไปคนละทิศละทาง