เลือกตั้งล่วงหน้า
06 February 2019

เปิดวิธียื่นคำร้องขอ ‘เลือกตั้งล่วงหน้า’
ปี 2562 ไม่ว่างก็ไม่เสียสิทธิ!

เป็นเวลานานเกือบ 8 ปีแล้ว ที่คนไทยห่างหายจากการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไป หากวันที่ 24 มีนาคม 2562 นี้ ยังพลาดโอกาสสำคัญอีกก็ไม่รู้ต้องรอไปอีกนานแค่ไหน โชคดีที่ยังมีกฎหมายรองรับผู้ต้องการใช้สิทธิ ‘เลือกตั้งล่วงหน้า’  ช่วยให้ผู้ติดธุระในวันเลือกตั้งหรือใช้ชีวิตอยู่ในต่างประเทศมีทางเลือกในการใช้เสียงของตัวเองขับเคลื่อนสังคมแห่งประชาธิปไตย โดยการเลือกตั้งล่วงหน้านั้นมีทั้งเลือกตั้งล่วงหน้าทั่วไปและเลือกตั้งล่วงหน้านอกราชอาณาจักร

คุณสมบัติของผู้ยื่นคำร้องขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า

1. ผู้ที่ไม่สามารถเดินทางไปเลือกตั้งในวันที่ 24 มีนาคม 2562
2. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งแต่อาศัยอยู่นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน
3. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งไม่ถึง 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง
4. ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีถิ่นที่อยู่นอกราชอาณาจักรไทย

ระยะเวลาการยื่นคำร้องขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า

ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2562 – 19 กุมภาพันธ์ 2562

หลักฐานประกอบการยื่นคำร้อง

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน ที่เซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง หรือ
สำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้ซึ่งมีรูปถ่ายและหมายเลขประจำตัวประชาชน และเซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
สำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากทางราชการให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง ให้ยื่นคำสั่งแต่งตั้งและชี้แจงเหตุผลความจำเป็นเป็นหลักฐาน

ช่องทางการยื่นคำร้องขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า

1. ยื่นด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นยื่นแทน
2. ยื่นทางไปรษณีย์
3. ยื่นทางอินเทอร์เน็ต ผ่าน Web Browser หรือ สแกน QR Code ด้วยสมาร์ตโฟน

เลือกตั้งล่วงหน้าทั่วไป

เลือกตั้งล่วงหน้าทั่วไป 

เหมาะกับใคร

– ผู้ไม่สามารถไปใช้สิทธิเลือกตั้งตามเขตที่ตัวเองมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ในวันที่ 24 มีนาคม 2562 เพราะ เพราะติดธุระ ต้องเดินทางไปต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ
– ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ทำงานหรืออาศัยอยู่นอกเขตเลือกตั้งที่ตนที่ชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน เช่น คนต่างจังหวัดที่ทำงานอยู่ในกรุงเทพมหานคร และคนที่ทำงานประจำอยู่จังหวัดอื่น
– ผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้ง ไม่ถึง 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง

ไปเลือกตั้งล่วงหน้าที่ไหนได้บ้าง

• เลือกตั้งล่วงหน้าในเขต ‘เลือกตั้งกลาง’ ของจังหวัดที่ตัวเองมีชื่อในทะเบียนบ้าน เช่น จังหวัดเชียงใหม่ เลือกตั้งล่วงหน้าได้ที่หน่วยเลือกตั้งในอำเภอเมือง หางดง และสันกำแพง
• เลือกตั้งล่วงหน้าในเขตเลือกตั้งที่ประสงค์ขอลงคะแนน แต่อาจไม่ใช่เขตที่ตัวเองมีชื่อในทะเบียนบ้าน เช่น ทำงานอยู่กรุงเทพมหานคร พักอยู่เขตพระนคร ก็ไปลงคะแนนล่วงหน้ายังหน่วยเลือกตั้งที่สำนักเขตพระนครจัดไว้


วิธีการยื่นคำร้องขอลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า

1. ไปแสดงตนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นที่ประสงค์จะไปลงคะแนน ได้ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม – 19 กุมภาพันธ์ 2562 ในเวลาราชการ พร้อมหลักฐานประกอบการยื่นคำร้องข้างต้น

2. หากไม่สะดวกเดินทางไปแสดงตนสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มคำร้อง เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยให้ส่งแบบฟอร์มคำร้องพร้อมแนบหลักฐานประกอบการยื่นคำร้อง ส่งไปรษณีย์ไปยังที่ทำการท้องถิ่นที่ประสงค์จะไปลงคะแนน ภายในวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 (พิจารณาอนุมัติจากวันลงตราประทับไปรษณีย์เป็นสำคัญ)

3. ยื่นคำร้องขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าทางออนไลน์ ผ่าน Web Browser และสแกน QR Code ด้วยสมาร์ตโฟน ก่อนเวลา 24.00 น. ของวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562

จากนั้น นำหลักฐานยืนยันการลงทะเบียนคำร้อง ไปยื่นขอใช้สิทธิเข้าคูหา ในวันที่ 17 มีนาคม 2562 ยังเขตเลือกตั้งที่เลือกไว้

เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตราชอาณาจักร

เลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตราชอาณาจักร

เหมาะกับใคร

ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีถิ่นพำนักอยู่นอกราชอาณาจักร

ไปเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตราชอาณาจักรที่ไหนได้บ้าง

หน่วยเลือกตั้งที่สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ไทยประจำประเทศที่พำนักนั้นๆ จัดเตรียมไว้

วิธีการยื่นคำร้องขอลงทะเบียนเลือกตั้งล่วงหน้า

1. ไปแสดงตนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าต่อสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลไทยประจำประเทศนั้นๆ ระหว่างวันที่วันที่ 28 มกราคม – 19 กุมภาพันธ์ 2562  พร้อมหลักฐานประกอบการยื่นคำขอร้อง

2. หากไม่สะดวกเดินทางไปสามารถยื่นคำร้องขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าทางออนไลน์ ผ่าน Web Browser และสแกน QR Code ด้วยสมาร์ตโฟน ก่อนเวลา 24.00 น. ของวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562

จากนั้น นำหลักฐานยืนยันการลงทะเบียนคำร้อง ไปยื่นขอใช้สิทธิเข้าคูหายังหน่วยเลือกตั้งที่สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ไทยประจำประเทศนั้นๆ จัดเตรียมไว้ ระหว่างวันที่ 4 – 16 มีนาคม 2562

สำหรับผู้ต้องการตรวจสอบว่าทั่วประเทศไทยและนอกราชอาณาจักรไทย มีการจัดหน่วย ‘เลือกตั้งล่วงหน้า’ ไว้ที่เขตใดบ้าง ใกล้กับพื้นที่ที่สะดวกเดินทางไปเข้าคูหาหรือไม่ สามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้

 

 tags : , , ,


share share to facebook share to twitter

TipsDD เปิดวิธียื่นคำร้องขอ ‘เลือกตั้งล่วงหน้า’ ปี 2562 ไม่ว่างก็ไม่เสียสิทธิ!